Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Utworzono: piątek, 04 kwiecień 2014 21:47 | Poprawiono: czwartek, 02 czerwiec 2016 23:19 | Opublikowano: piątek, 04 kwiecień 2014 21:47
Redaktor

Logo  Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości

Od roku szkolnego 2009/2010 gimnazjum z Ujazdu i podstawówka z Jaryszowa uczestniczą w największym w Polsce projekcie informatyzacji oświaty. Dzięki powstaniu, od września 2013 roku, Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe, dołączyła do projektu ujejska szkoła podstawowa

Opolskie media tak o nim pisały:

„Opolsz­czy­zna zre­ali­zu­je naj­więk­szy w Pol­sce pro­jekt in­for­ma­ty­za­cji placówek oświa­to­wych. 111 szkół i przed­szko­li zo­sta­nie w nim po­łą­czo­nych bezpiecz­ną sie­cią in­for­ma­tycz­ną. W Opolu pod­pi­sa­no porozumie­nie w tej spra­wie.

Pro­jekt "Opol­ska eSz­ko­ła szko­łą ku przy­szło­ści" jest w 85 proc. fi­nan­so­wa­ny z Re­gio­nal­ne­go Programu Ope­ra­cyj­ne­go wo­je­wódz­twa opolskie­go.  Jego cał­ko­wi­ty koszt to ponad 54,5 mln zł”.

W ra­mach przed­się­wzię­cia do szkół i przed­szko­li trafi ponad 5,5 tys. lap­to­pów, ponad 550 ze­sta­wów mul­ti­me­dial­nych, w każ­dej pla­ców­ce po­wsta­nie bez­prze­wo­do­wa sieć z bez­piecz­nym do­stę­pem do Interne­tu.

- Ta sieć jest tak skon­stru­owa­na, że pla­ców­ki mają do­stęp do In­ter­ne­tu po­przez cen­tral­ną ser­we­row­nię, Uczeń nie wej­dzie ni­g­dzie tam, gdzie nie po­wi­nien, i nie spo­tka nie­od­po­wied­nich dla sie­bie tre­ści  co daje nam pełne bez­pie­czeń­stwo i fil­tro­wa­nie tre­ści. - po­wie­dział Ro­bert Skrzy­piec z Telekomunikacji Polskiej.

Ucznio­wie ze szkół uczest­ni­czą­cych w pro­jek­cie będą mieli do­stęp do bo­ga­tych za­so­bów - w tym własnych do­ku­men­tów, pro­gra­mów i bi­blio­tek, a także mul­ti­me­dial­nych ma­te­ria­łów dy­dak­tycz­nych zakupio­nych dla po­trzeb przed­się­wzię­cia. Będą także mogli ko­rzy­stać z ka­len­da­rza po­zwa­la­ją­ce­go na or­ga­ni­za­cję czasu i pla­no­wa­nie zadań oraz z sys­te­mu in­for­ma­cji o kon­kur­sach i olim­pia­dach.

Na­uczy­cie­le - oprócz do­stę­pu do ma­te­ria­łów dy­dak­tycz­nych - do­sta­ną do dys­po­zy­cji na­rzę­dzia do szyb­kie­go przy­go­to­wy­wa­nia zadań oraz te­stów dla uczniów wraz z mechani­zma­mi ich oceny. Sys­tem uła­twi kon­takt z do­rad­ca­mi me­to­dycz­ny­mi, konsultacje z in­ny­mi na­uczy­cie­la­mi, da rów­nież szyb­szy do­stęp do in­for­ma­cji o planowa­nych i re­ali­zo­wa­nych w re­gio­nie szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach.

Ro­dzi­ce będą mogli - po za­ło­go­wa­niu się na plat­for­mie - uzy­skać do­stęp do ma­te­ria­łów dy­dak­tycz­nych mo­gą­cych pomóc w od­ro­bie­niu za­da­nia do­mo­we­go i spraw­dzić po­stę­py dziec­ka w re­ali­zo­wa­niu zaplanowa­nych zadań.

Sys­tem za­pew­ni także do­stęp do elek­tro­nicz­nej wer­sji dzien­ni­ka i planu lek­cji oraz pod­gląd ocen i nie­obec­no­ści dzie­ci z moż­li­wo­ścią otrzy­my­wa­nia po­wia­do­mień przez e-ma­il i SMS.

Projekt zakończono w grudniu 2013 roku.