Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

Dowozy

Redaktor
Poprawiono: poniedziałek, 15 lipiec 2019 08:37 | Opublikowano: wtorek, 25 wrzesień 2018 19:23


logo gminy ujazd    GMINA UJAZD

I. Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38. (ustawa Prawo oświatowe).

II. Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
    a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
    b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), należy złożyć w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe WNIOSEK wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu. Formularz WNIOSKU dostępny jest również w wersji papierowej w siedzibie GZO w Ujeździe oraz w wersji elektronicznej na stronie BIP GZO w Ujeździe). 

Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Ujazdu i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

III. Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka do szkoły, przedszkola lub ośrodka:

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego  lub  zwrot kosztów dowozu przysługuje:
   a) rodzicom dziecka,
   b) prawnym opiekunom.
2. Wnioskodawca powinien wypełnić formularz dostępny w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe i na stronie BIP GZO.
3. Wniosek przyjmuje Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe, w terminie do 30 czerwca na nowy rok szkolny. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie wniosku w trakcie roku szkolnego.
4. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wybrać: organizację przez gminę bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do najbliższej szkoły (przedszkola, ośrodka) albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do szkoły (przedszkola, ośrodka) środkami komunikacji publicznej, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do szkoły (przedszkola, ośrodka) własnym środkiem komunikacji.
5. Realizacja zadania jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
6. Rodzice lub prawni opiekunowie we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do szkoły, ośrodka lub przedszkola.

IV. Uprawnieni do bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły lub ośrodka:

1. Do najbliższej szkoły podstawowej - uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe.
2. Do najbliższego przedszkola, lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
3. Do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 21. rok życia.
4. Do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych - nie dłużej niż do końca roku szkolnego w którym kończą 25. rok życia), a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w którym kończą 24. rok życia.

V. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, ośrodka lub przedszkola albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców, przygotowany na formularzu dostępnym w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe lub pobranym ze strony BIP GZO.
2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
4.Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
5. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

VI. Zasady organizowania dowozu przez gminę:

Od września 2019 roku, na mocy Porozumienia, Gmina  Ujazd powierza Związkowi Powiatowo-Gminnemu "JEDŹ Z NAMI" zadanie polegające na dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek kształcenia specjalnego o charakterze specjalistycznym. 

VII. Termin odpowiedzi:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich dokumentów.

VIII. Tryb odwoławczy:

Zgodny z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

IX. Jednostka odpowiedzialna:

Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe: tel. (077) 463-70-83

X. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie. Wnioskodawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Gminnemu Zarządowi Oświaty aktualny plan zajęć ucznia niepełnosprawnego, potwierdzony przez przedszkole lub szkołę (ośrodek).

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - WNIOSEK

 
 
Redaktor
Poprawiono: piątek, 01 lipiec 2016 07:14 | Opublikowano: wtorek, 08 kwiecień 2014 19:23


 herb ujazdu

Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz.2572 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), należy złożyć w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe WNIOSEK wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu. Formularz WNIOSKU dostępny jest również w wersji papierowej w siedzibie GZO w Ujeździe oraz w wersji elektronicznej na stronie BIP GZO w Ujeździe). 

Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Ujazdu i rodzicem (prawnym opiekune m ucznia), jeżeli dowożenie opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

I. Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola:

 1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego  lub  zwrot kosztów dowozu przysługuje:
  1. rodzicom dziecka,
  2. prawnym opiekunom.
 2. Wnioskodawca powinien wypełnić formularz dostępny w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe i na stronie BIP GZO.
 3. Wniosek przyjmuje Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe, w terminie do 30 czerwca na nowy rok szkolny. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie wniosku w trakcie roku szkolnego.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wybrać: organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższej szkoły (ośrodka) albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) środkami komunikacji publicznej, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły (ośrodka) własnym środkiem komunikacji.
 5. Realizacja zadania jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

6. Rodzice lub prawni opiekunowie we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do szkoły lub przedszkola.

II. Uprawnieni do dowozu do przedszkola lub szkoły (ośrodka):

 1. Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.
 2. Do najbliższego przedszkola, lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.
 4. Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców, przygotowany na formularzu dostępnym w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe lub pobranym ze strony BIP GZO.
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
 5. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

IV. Zasady organizowania dowozu:

 1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub ośrodka wskazanego we wniosku, w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.
 2. W przypadku organizowania przez gminę dowozu do danej szkoły lub ośrodka dla dwu i więcej uczniów, zasadą obowiązującą jest dowiezienie całej uprawnionej grupy na zajęcia, rozpoczynające się najwcześniej. Uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to plan zajęć, zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej.
 3. Zasada, o której mowa w pkt. 2 nie dotyczy uczniów, którzy musieliby czekać na zajęcia ponad 2 godziny zegarowe. 
 4. Powrót ucznia do domu organizowany jest bezpośrednio po zakończeniu zajęć.
 5. W przypadku organizowania przez gminę powrotu do domu dla dwu i więcej uczniów, zasadą obowiązującą jest organizacja dowozu do domu, uwzględniająca zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów. Uczniowie czekający na powrót do domu, zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej.

6. Zasada, o której mowa w pkt. 5 nie dotyczy uczniów, którzy musieliby czekać na dowóz do domu ponad 2 godziny zegarowe. 

V. Termin odpowiedzi:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich dokumentów.

VI. Tryb odwoławczy:

Zgodny z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

VII. Jednostka odpowiedzialna:

Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe: tel. (077) 463-70-83

VIII. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie. Wnioskodawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Gminnemu Zarządowi Oświaty aktualny plan zajęć ucznia niepełnosprawnego, potwierdzony przez przedszkole lub szkołę (ośrodek).

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli -WNIOSEK