Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poprawiono: poniedziałek, 15 lipiec 2019 08:37 | Opublikowano: wtorek, 25 wrzesień 2018 19:23
Redaktor


logo gminy ujazd    GMINA UJAZD

I. Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38. (ustawa Prawo oświatowe).

II. Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
    a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
    b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), należy złożyć w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe WNIOSEK wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu. Formularz WNIOSKU dostępny jest również w wersji papierowej w siedzibie GZO w Ujeździe oraz w wersji elektronicznej na stronie BIP GZO w Ujeździe). 

Zwrot kosztów przejazdu uprawnionym uczniom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Ujazdu i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia), jeżeli dowożenie opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

III. Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka do szkoły, przedszkola lub ośrodka:

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego  lub  zwrot kosztów dowozu przysługuje:
   a) rodzicom dziecka,
   b) prawnym opiekunom.
2. Wnioskodawca powinien wypełnić formularz dostępny w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe i na stronie BIP GZO.
3. Wniosek przyjmuje Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe, w terminie do 30 czerwca na nowy rok szkolny. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie wniosku w trakcie roku szkolnego.
4. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wybrać: organizację przez gminę bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do najbliższej szkoły (przedszkola, ośrodka) albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do szkoły (przedszkola, ośrodka) środkami komunikacji publicznej, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do szkoły (przedszkola, ośrodka) własnym środkiem komunikacji.
5. Realizacja zadania jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
6. Rodzice lub prawni opiekunowie we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do szkoły, ośrodka lub przedszkola.

IV. Uprawnieni do bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły lub ośrodka:

1. Do najbliższej szkoły podstawowej - uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe.
2. Do najbliższego przedszkola, lub ośrodka – dzieci niepełnosprawne objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
3. Do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 21. rok życia.
4. Do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych - nie dłużej niż do końca roku szkolnego w którym kończą 25. rok życia), a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w którym kończą 24. rok życia.

V. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o zorganizowanie dowozu do szkoły, ośrodka lub przedszkola albo o dofinansowanie dowozu organizowanego przez rodziców, przygotowany na formularzu dostępnym w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe lub pobranym ze strony BIP GZO.
2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
4.Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).
5. Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

VI. Zasady organizowania dowozu przez gminę:

Od września 2019 roku, na mocy Porozumienia, Gmina  Ujazd powierza Związkowi Powiatowo-Gminnemu "JEDŹ Z NAMI" zadanie polegające na dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek kształcenia specjalnego o charakterze specjalistycznym. 

VII. Termin odpowiedzi:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich dokumentów.

VIII. Tryb odwoławczy:

Zgodny z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

IX. Jednostka odpowiedzialna:

Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe: tel. (077) 463-70-83

X. Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie. Wnioskodawca obowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Gminnemu Zarządowi Oświaty aktualny plan zajęć ucznia niepełnosprawnego, potwierdzony przez przedszkole lub szkołę (ośrodek).

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - WNIOSEK

 
 
Kategoria: