Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

REKRUTACJA

Poprawiono: czwartek, 09 marzec 2017 09:20 | Opublikowano: poniedziałek, 06 marzec 2017 13:04
Redaktor
Gmina Ujazd - rekrutacja do szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
 
 Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w Gminie Ujazd
w roku szkolnym 2017/2018
 
Co rodzic wiedzieć powinien?

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest do szkoły z urzędu, na podstawie ZGŁOSZENIA złożonego do dyrektora szkoły.

Dotyczy dzieci spoza obwodu:

Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte, na wolne miejsce, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie prowadzone jest na WNIOSEK rodzica złożony do Dyrektora wybranej szkoły.

Kryteria brane pd uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, liczba punktów do uzyskania oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia przyjęć do szkół dzieci spoza obwodu określa uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe - załącznik poniżej.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ UJAZD
W ROKU SZKOLNYM
2017/2018
LP. CZYNNOŚCI PROCEDURY WSTĘPNEJ TERMINY
 1.
Upublicznienie obowiązujących w postępowaniach rekrutacyjnym
i uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd:
  • harmonogramu czynności (terminów postepowania rekrutacyjnego);
  • kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, liczby punktów do uzyskania oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (dotyczy kandydatów spoza obwodu)

do 15 kwietnia

2017 r.

 2.
Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ dziecka do I klasy szkoły podstawowej

do 24 marca

2017 r.

 3.
ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

14 marca

2017 r.

 

L.P. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM  
 1.
 Składanie wniosku do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
 od 14 marca
do 31 marca
2017 r.
 od 1 czerwca
do 14 czerwca
2017 r.
  
 2.
 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 do 7 kwietnia
2017 r.
 do 8 czerwca   2017 r.  
3.
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
 do 14 kwietnia
2017 r.
 12 czerwca 2017 r.  
4.
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
do 24 kwietnia  
2017 r.
do 16 czerwca 2017 r.
 5.
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 do 28 kwietnia
2017 r.
 23 czerwca
2017 r.
  

Dokumenty do pobrania na stronach internetowych szkół i w sekretariatach szkół.


ZAŁĄCZNIKI:
- Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd 

 - dotyczy dzieci spoza obwodu - uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Kategoria: