REKRUTACJA SZKOLNA

Redaktor
Poprawiono: środa, 23 styczeń 2019 10:42 | Opublikowano: środa, 23 styczeń 2019 10:29
logo
Gmina Ujazd - rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Gmina Ujazd
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych
w roku szkolnym 2019/2020

Co rodzic wiedzieć powinien?

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest do szkoły z urzędu, na podstawie ZGŁOSZENIA złożonego do dyrektora szkoły.

Dotyczy dzieci spoza obwodu:

Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte, na wolne miejsce, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie prowadzone jest na WNIOSEK rodzica złożony do Dyrektora wybranej szkoły.

Kryteria brane pd uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, liczba punktów do uzyskania oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia przyjęć do szkół dzieci spoza obwodu określa uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe - załącznik poniżej.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ UJAZD

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

LP. CZYNNOŚCI PROCEDURY WSTĘPNEJ TERMINY
1.

Upublicznienie obowiązujących w postępowaniach rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd:

- harmonogramu czynności (terminów postepowania rekrutacyjnego);
- kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, liczby punktów do uzyskania oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (dotyczy kandydatów spoza obwodu)

do 31 stycznia
2019 r. 
 2.  Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ dziecka do I klasy szkoły podstawowej  do 28 lutego
2019 r. 
 3.     ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  4 marca
2019 r. 
 L.P.   RODZAJ CZYNNOŚCI
 TERMIN
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 TERMIN
W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
 1. Składanie WNIOSKU do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym  od 4marca
do 18 marca
2019 r.
 od 6 maja
do 20 maja
2019 r.
 2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do 25 marca 2019 r.  do 27 maja 2019 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  do 1 kwietnia 2019 r.
 31 maja 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
do 8 kwietnia
2019 r

 do 7 czerwca 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 15 kwietnia 2019 r. 14 czerwca 2019 r.


Dokumenty do pobrania na stronach internetowych szkół i w sekretariatach szkół.

ZAŁĄCZNIKI:
- Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd

- dotyczy dzieci spoza obwodu - uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów