Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

WYPRAWKA SZKOLNA

Poprawiono: poniedziałek, 25 lipiec 2016 10:14 | Opublikowano: poniedziałek, 27 lipiec 2015 11:34
Redaktor

WYPRAWKAGMINA UJAZD

Wyprawka szkolna - rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.

 Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938)

2 lipca 2015 roku wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów, w tym niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników, a także zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.


Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.


I. KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do:
1. klas III szkoły podstawowej;
2. klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
3. klasy IV technikum;
pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje również uczniom niepełnosprawnym:
1. słabowidzącym;
2. niesłyszącym;
3. słabosłyszących;
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona;
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym to, w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.


II. KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z wyszczególnionych poniżej kryteriów. W przypadku, gdy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium do objęcia pomocą, decyzje w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi ucznia (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) lub pełnoletniemu uczniowi.
1. Kryterium dochodowe - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto
Uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);
2. Szczególna sytuacja życiowa w rodzinie, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe
Uczeń pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (574 zł. netto), a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np.: sieroctwo, potrzeba ochrony wielodzietności, zdarzenia losowe, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc zgodnie z tym kryterium, nie może przekroczyć w gminie 5 % ogólnej liczby uczniów z klas objętych programem;

3. Niepełnosprawność ucznia
Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b u st. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

 III. USTALANIE DOCHODU RODZINY
• Obliczanie dochodu rodziny odbywa się na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
• Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych rodzinę tworzą: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
Rodzina wielodzietna, to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego.
• Dochód rodziny - suma dochodów członków rodziny.
•Dochód członka rodziny – przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
Obecny okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. czyli rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy to 2013 r.
• Należy przedstawić wszystkie dochody osiągane przez członków rodziny w 2013 r.
• Dochodem w rozumieniu w/w ustawy, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:
- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
- inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np.: alimenty na rzecz dzieci, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, stypendium szkolne, zasiłek szkolny, stypendium socjalne dla studentów.
• Do dochodu ustalonego nie wlicza się świadczeń rodzinnych otrzymanych na dziecko.

 IV. DOKUMENTOWANIE DOCHODU:
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2013;
• jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
• w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

 V. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Na realizację programu w roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano 51 mln zł z budżetu państwa.
W zależności od rodzaju klasy wysokość dofinansowania na jednego ucznia wyniesie od 225 zł (np. dla ucznia III klasy szkoły podstawowej) do 450 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego – maksymalnie 770 zł na ucznia.
Wysokość dofinansowania w roku szkolnym 2015/2016 określa tabela (pobierz)

 VI. ZASADY UDZIELANIA POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Pomoc może być również udzielona na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
2. Termin składania wniosków w szkołach prowadzonych przez gminę Ujazd upływa w dniu 10 września 2015 roku. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie do 10 września 2015 r. (wniosek do pobrania w sekretariatach szkół).
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny spełniającej kryterium dochodowe
- zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach można dołączyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenie o wysokości dochodów.
Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
2) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa,
– zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie;
3) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia ze względu na jego niepełnosprawność
– zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnie specjalistyczną.
4. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Burmistrzowi Gminy Ujazd do 12 września 2014 r.
5. Po otrzymaniu list uczniów Burmistrz informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy.
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas: III szkoły podstawowej, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum.
6. Burmistrz przekazuje na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę środki na udzielenie pomocy.
7. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości poniesionego kosztu wynikającego z faktury, paragonu bądź rachunku, lecz w wysokości nie wyższej, niż określonej w tabeli powyżej.
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, do oświadczenia należy dołączyć informacje o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.
W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu tych podręczników i materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniowi kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych ma nastąpić do dnia 20 listopada 2015 r.

 Małgorzata Kulesa
Dyrektor GZO Ujazd

Ujazd, 23.07.2015

załączniki:

 • Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych; pobierz PDF

Kategoria: